Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Integritetspolicy

Vår policy om skydd av personuppgifter

Gerflor förbinder sig att se till att de uppgifter som inhämtats som en del av företagets verksamhet skyddas och att följa gällande lagar och förordningar om behandling av personuppgifter.

I detta sammanhang Gerflor framför allt EU-förordning nr 2016/679 om skydd av personuppgifter av den 27 april 2017 och lagen av den 6 januari 1978 om frihet och informationsteknik.

Huvudsyftet med denna policy är att säkerställa att Gerflor har lämpliga styrningsstrukturer, kontroller samt metoder och rutiner för att se till att gällande lagar och förordningar om skydd av personuppgifter följer.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Gerflor är personuppgiftsansvarig och företaget är den förenklade formen av aktiebolag enligt fransk lag med ett kapital på 1 932 385 euro, registrerat i Lyons handels- och bolagsregister med nummer 726 580 152. Huvudkontorets adress är:
1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - Frankrike
Tel: + 33 (0) 4 72 65 10 00 e-post: dpo@gerflor.com

EXTERNA LÄNKAR

Den nuvarande sekretesspolicyn omfattar endast databehandling som utförs av Gerflor och andra enheter inom Gerflor-koncernen.
Gerflor ansvarar inte för behandling av personuppgifter som du kommunicerar till tredje del. Det gäller också när Gerflors webbplats hänvisar till tredje parts webbplats.
Webbplatser som tillhör tredje del eller applikationer som kan nås via Gerflors webbplats omfattas av den gällande policyn om integritetsskydd.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Den gällande policyn om integritetsskydd omfattar datainsamling via nätet och utanför nätet, inklusive de personuppgifter som vi kan samla in via olika kanaler som webbplatser, sociala nätverk, kontakter med kunder och evenemang (branschmässor, etc.).
Gerflor samlar in och bearbetar alla uppgifter som du kommunicerar till företaget via webbplatsen eller på annat sätt. Det gäller framför allt ditt efternamn, förnamn, adress, e-postadress, telefonnummer och, om du kontaktar oss i arbetet, namnet på ditt företag och vilken tjänst du har.
När dina personuppgifter efterfrågas informeras om det är frivilligt eller obligatoriskt att ange dem genom tecknet *.

Gerflor använder de insamlade uppgifterna för följande ändamål:

För kundservice: Gerflor behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda kundsupport, framför allt för att kunna besvara dina frågor.
För tävlingar och andra kampanjer: med ditt samtycke (när så krävs) kan Gerflor använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post, sms, telefon eller brev om produkter och tjänster som kan intressera dig (marknadskommunikation, kampanjer, etc.) .
För användning i statistiska undersökningar: Gerflor kan behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål (marknadsstudier, kundnöjdhetsundersökningar, etc.).
För administrativa ändamål kopplade till säkerhet och systemtillgång hos Gerflor, till plattformar, säkra webbplatser eller applikationer.
För alla övriga berättigade affärsändamål.

UTLÄMNANDE/KOMMUNIKATION AV DINA PERSONUPPGIFTER

Gerflor kan överlämna dina personuppgifter till alla enheter inom Gerflor-koncernen och, i förekommande fall, till underleverantörer i och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) för att utföra vissa uppgifter i samband med de mål som beskrivs ovan. De insamlade uppgifterna kommer inte att säljas, hyras ut eller lämnas ut till tredje part.
Det kan finnas begränsningar för när Gerflor kan lämna ut dina personuppgifter i gällande lagar eller förordningar eller när vi bemöter en begäran från rättsliga och administrativa myndigheter.

SÄKERHETEN FÖR DE INSAMLADE PERSONUPPGIFTERNA

Gerflor ser till att dina uppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt och vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att undvika felaktiga eller oavsiktliga överlämning, användning, åtkomst, förlust, ändring och radering av dina personuppgifter.

Gerflor har ett säkert datasystem som följer gällande standarder. Endast Gerflor eller företagets underleverantörer behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra en uppgift eller en specifik funktion för syftet som anges här har rätt att få tillgång till sådana uppgifter. Dessutom omfattar alla medarbetare hos Gerflor och företagets underleverantörer av sekretess.

Om dina personuppgifter överför till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns det regler som säkerställer skydd och säkerhet för uppgifterna, till exempel:

En överföring av personuppgifter till en enhet inom Gerflor eller en underleverantör till Gerflor som finns i ett land som erbjuder ett tillfredsställande skyddsnivå enligt de krav som EU-kommissionen fastställer.
En överföring av uppgifter som överensstämmer med de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen fastställt.

TIDSPERIOD DÅ UPPGIFTERNA SPARAS

Gerflor åtar sig att spara dina personuppgifter under den period som krävs för de behandlingar som beskrivs ovan, inom de gränser som fastställs i lag och i enlighet med företagets rättsliga skyldigheter.

DRÄTT TILL TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

I enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att få tillgång till, rätta, radera och invända, av berättigade skäl, mot behandlingen av uppgifter som rör dig. Du kan utöva denna rätt genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@gerflor.com eller ett brev till följande adress:
Gerflor Frankrike – DPO – 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - Frankrike
I enlighet med gällande lagstiftning måste din begäran undertecknas och en kopia av en identitetshandling med din namnteckning ska bifogas. Den adress dit svaret ska skickas måste anges.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.